Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#C0347

人物資料

Bella Chung / Hyefun Chung:親中派,撐警藍絲
Bella Chung / Hyefun Chung係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢經常係Facebook鬧示威者,以及指責天頌苑街坊十點係屋苑叫口號,以下係佢嘅Facebook發言:據知情人士透露,佢係原屬中國嘅新移民。
阿仔搵老豆老母:#C0346

人物資料

佘達明:親中派,撐警藍絲
佘達明係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。他經常係Facebook批評示威者。最新一篇文章更侮辱女性,說烏克蘭是靠女人性器官賺錢的國家。佢又經常批評香港黃絲年青人是豬,沒有獨立思考,並且有財團支持,兼讚揚親中撐警人士有獨立思考,最有頭腦,看得最透徹。以下係佢嘅部份Facebook發文:
阿仔搵老豆老母:#C0345

人物資料

潘美芬:親中派,撐警藍絲
潘美芬係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。據佢所任教嘅學校學生指,佢曾經中史堂不停讚美共產黨同毛澤東,又有份係撐警集會之後襲擊市民,而家會係上堂期間針對反對親中立場嘅學生。
阿仔搵老豆老母:#C0344
左為事主

人物資料

Cheung Lai Yim:親中派,撐警藍絲
Cheung Lai Yim係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢多次係Facebook發表親中撐警言論,包括支持元朗恐佈份子襲擊市民,支持警察入太子站瘋狂毆打市民,依加又聲稱要日日去摵連儂牆嘅宣傳品。佢宣稱唔怕俾人起底,但已經刪除佢兒子係網上嘅所有相片。以下係佢係Facebook所發表嘅部份言論:
阿仔搵老豆老母:#C0343

人物資料

Yan Lee:親中派,撐警藍絲
Yan Lee係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢經常係Facebook指示威者係「曱甴」,以下係佢係Facebook發表嘅言論:除此之外,據親近人士指出,佢會為咗錢去Club搵有婦之夫。
阿仔搵老豆老母:#C0342

人物資料

歐偉民:親中派,撐警藍絲
歐偉民係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。據親近人士指,佢經常發佈撐警言論,支持警察在制服市民後繼續毆打。佢工作時經常冒認為物理/職業治療師,為老人進行治療。以下係佢係Facebook發表嘅言論:
阿仔搵老豆老母:#C0341

人物資料

未知身份(920794):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經係2019年9月8日拍攝示威者容貌,並將相片上傳到撐警藍絲嘅Telegram群組內,以下係佢嘅拍攝過程:
阿仔搵老豆老母:#C0340

人物資料

未知身份(539703):親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係2019年9月11日07:50,係葵盛圍學校拍攝組成人鏈嘅學生,意圖舉報佢地。
阿仔搵老豆老母:#C0339

人物資料

鄧德城:親中派,撐警藍絲
鄧德城係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢係點新聞、香港政研會、鄧德德專頁三個支持暴政組織嘅搞手,多次舉辦親中撐警活動,包括夥同何君堯搞2019年6月30日撐警集會,支持朱經緯無差別襲擊市民;舉辦圍堵商業電台嘅活動;搞「清潔香港快閃行動」負責清拆各區連儂牆等。鄧德城亦同何君堯、楊官華等親中人物有良好關係。以下係相關親中活動嘅圖片:
阿仔搵老豆老母:#C0338

人物資料

Kris Wang:偷拍者
Kris Wang係一名偷拍者。佢曾經故意拍攝係西鐵站跳閘抗議港鐵嘅學生,試圖舉報佢地。