Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#A061

人物資料

未知身份(587332):暴力份子
此人(群)係一名暴力份子。據目擊人士資料,佢曾經撕去土瓜灣一幅連儂牆上嘅宣傳品,又係黃埔持刀打算襲擊途人,最後被制服。
阿仔搵老豆老母:#A060

人物資料

未知身份(552698):撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係金鐘破壞連儂牆,又去支持香港警察嘅集會。
阿仔搵老豆老母:#A059

人物資料

未知身份(575650):撕紙狗
據目擊人士資料,佢曾經撕去葵芳連儂橋上嘅宣傳品。
阿仔搵老豆老母:#A058

人物資料

未知身份(112046):暴力份子
此人(群)係一名暴力份子。據目擊人士資料,佢曾經係新城市廣場示威期間,非禮及偷拍在場女士。
阿仔搵老豆老母:#A056

人物資料

未知身份(458164):撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢有份帶領中國遊客參加支持香港警察嘅集會。
阿仔搵老豆老母:#A054

人物資料

未知身份(580750)
佢曾經係示威期間,大量拍攝示威者容貌,打算作告發之用。
阿仔搵老豆老母:#A052

人物資料

邱啟昌:黑社會
邱啟昌係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢有份叫人係2019年7月21日當日,係元朗襲擊市民,煽動他人參與恐佈襲擊。
阿仔搵老豆老母:#A050

人物資料

未知身份(548225):撕紙狗
佢曾經係2019年7月12日夜晚10點,係西灣河連儂牆上撕去宣傳品。
阿仔搵老豆老母:#A049

人物資料

林雍毅:撐警藍絲
林雍毅係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年7月19日新城市廣場集會中,襲擊集會市民。
阿仔搵老豆老母:#A046

人物資料

莊啟雄:黑社會
莊啟雄係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係撐警遊行之中恐嚇路過市民。