Telegram頻道:阿仔搵老豆老母資料

阿仔搵老豆老母:#C390

人物資料

未知身份(140103):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係2019年9月12日,破壞大埔墟連儂隧道,並向途人揮刀。
阿仔搵老豆老母:#C388

人物資料

未知身份(852775):親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係青衣站非禮女學生同阻止佢地離開。
阿仔搵老豆老母:#C387

人物資料

未知身份(390051):親中派,撐警藍絲,愛中國活動參與者
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經有份係2019年9月14日,參與九龍灣愛國聲討黃絲活動。
阿仔搵老豆老母:#C386

人物資料

未知身份(810448):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經參與9月13日奧海城及9月14日九龍灣嘅愛中國活動。
阿仔搵老豆老母:#C385

人物資料

未知身份(542514):親中派,銅鑼灣連儂橋破壞者
此人(群)係一名親中派嘅人。佢地曾經係2019年9月13日,集體破壞銅鑼灣連儂橋。
阿仔搵老豆老母:#C384

人物資料

未知身份(882710):親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係2019年9月12日,破壞大埔墟連儂隧道。
阿仔搵老豆老母:#C383

人物資料

未知身份(87015):親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係2019年9月12日,破壞大埔墟連儂隧道。
阿仔搵老豆老母:#C382

人物資料

未知身份(517932):親中派,撐警藍絲,愛中國活動參與者
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢地曾經係2019年9月14日,參與九龍灣愛中國活動。
阿仔搵老豆老母:#C381

人物資料

Lockie Chan:親中派,撐警藍絲
Lockie Chan係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係2019年9月14日,於九龍灣參加愛中國活動,並主動襲擊政見不同嘅人士,以下係現場圖片:
阿仔搵老豆老母:#C380

人物資料

未知身份(463090):親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月14日,於九龍灣參加愛中國活動,並有份主動襲擊政見不同嘅人士。有社工表示可協助佢地離開,但佢地唔肯,堅持要等警察護送佢地,最後警察護送佢上警車離開,以下係現場圖片: