DE9398:警察私人車

編者:陳妍茵

2019-12-12(暴政用車)

所屬分類: 警察私人車

詳細資料

車牌號碼 DE9398
常見地點 秀茂坪警察宿舍
來源Telegram頻道 老豆搵車:#A0332

車輛 DE9398 係警察私人車,被目擊於秀茂坪警察宿舍出現。

最後更新:2019-12-12

相關資料

AT712:警察私人車

暴政用車

車輛 AT712 係警察私人車,被目擊於深水埗警署出現。

EA6382:警察私人車

暴政用車

車輛 EA6382 係警察私人車,被目擊於深水埗警署出現。

EJ2566:警察私人車

暴政用車

車輛 EJ2566 係警察私人車,被目擊於大埔警署出現。