Data From Telegram Channel:Son Finds Parents

Son Finds Parents:#A0061

Personal Particulars

未知身份(587332):暴力份子
此人(群)係一名暴力份子。據目擊人士資料,佢曾經撕去土瓜灣一幅連儂牆上嘅宣傳品,又係黃埔持刀打算襲擊途人,最後被制服。
Son Finds Parents:#A0060

Personal Particulars

未知身份(552698):撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係金鐘破壞連儂牆,又去支持香港警察嘅集會。
Son Finds Parents:#A0058

Personal Particulars

未知身份(112046):暴力份子
此人(群)係一名暴力份子。據目擊人士資料,佢曾經係新城市廣場示威期間,非禮及偷拍在場女士。
Son Finds Parents:#A0059

Personal Particulars

未知身份(575650):撕紙狗
據目擊人士資料,佢曾經撕去葵芳連儂橋上嘅宣傳品。
Son Finds Parents:#A0056

Personal Particulars

未知身份(458164):撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢有份帶領中國遊客參加支持香港警察嘅集會。
Son Finds Parents:#A0054

Personal Particulars

未知身份(580750)
佢曾經係示威期間,大量拍攝示威者容貌,打算作告發之用。
Son Finds Parents:#A0052

Personal Particulars

邱啟昌:黑社會
邱啟昌係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢有份叫人係2019年7月21日當日,係元朗襲擊市民,煽動他人參與恐佈襲擊。
Son Finds Parents:#C0003

Personal Particulars

未知身份(98368):香港警察
此人(群)係香港警察嘅一份子。佢曾經係機場喬裝成示威者,向香港警察提供現場情況。
Son Finds Parents:#C0002

Personal Particulars

Step Wong:撐警藍絲
Step Wong係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經支持香港警察近距離向示威者開槍,稱示威者係「廢青」及「抵打」。
Son Finds Parents:#A0050

Personal Particulars

未知身份(548225):撕紙狗
佢曾經係2019年7月12日夜晚10點,係西灣河連儂牆上撕去宣傳品。