Data List

Personal Particulars

吳梓煒:親中派,撐警藍絲,香港警察
吳梓煒係香港警察嘅一份子。佢係2019-2020年間加入香港警察隊伍,成為特務警察。以下係佢嘅全家合照:

Personal Particulars

Grace Kim:親中派,撐警藍絲
Grace Kim係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019-12-15於沙田新城市廣場襲擊商場入面嘅示威者,衝突場面如下圖及理大校園電台報道根據讀者資料,佢亦係工作期間屢次宣傳親中思想。

Personal Particulars

馮煒光:親中派,撐警藍絲
馮煒光係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係2019年參與IFC舉辦嘅親中活動,並在場指責所有抗爭參加者為「港獨」、「反中國」,又要求抗爭者脫下口罩,詳見香港01報道。根據新聞資料,佢係2012年6月前係民主黨成員,及後為加入政府而退黨,正式成為親中派人士。

Personal Particulars

黃家聲:親中派,撐警藍絲,香港警察
黃家聲係香港警察嘅一份子。佢係2019-2020年間加入香港警察隊伍,成為特務警察。

Personal Particulars

徐海山:親中派,撐警藍絲
徐海山係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經代表親中組織出選區議會,詳見下圖:

Personal Particulars

陳德明:親中派,撐警藍絲,黑社會
陳德明係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。據讀者資料,佢同親中派人士何君堯關係密切,兩人曾經共同參與親中活動,詳見下圖:

Personal Particulars

林美珍:親中派,撐警藍絲
林美珍係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年區議會選舉期間,有份係黃大仙區票站引導選民投票俾親中派候選人,又恐嚇在場記者,詳見立場新聞報道。

Personal Particulars

林琳:親中派,撐警藍絲
林琳係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係2019年區議會選舉論壇中公開支持逃犯條例修訂,展示親中立場,詳見香港獨媒新聞報道。

Personal Particulars

李梓敬:親中派,撐警藍絲
李梓敬係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經發表「唔認自己係中國人,就唔好逗利是」嘅親中言論,如圖所示:除此之外,佢亦係Youtube經營頻道,發放大量親中言論及資訊,又與多名親中人士,包括石房有、高松傑及許民楓等人組成「男人幫」,共同宣傳親中共思想。

Personal Particulars

黎棟國:親中派,撐警藍絲
黎棟國係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。